3. രണ്ടു ചോദ്യം, ഒരുത്തരം (A)

ചോദ്യം:

ചോദ്യം ഇവിടെ.

ഉത്തരം:

ഇതു പഴയ ഒരു ചോദ്യമാണു്.

വാത്സല്യപാത്രമെന്താകും?
സത്സമ്പത്തുകളെന്തു താന്‍?
പണ്ഡിതന്മാരുരയ്ക്കട്ടേ
രണ്ടിനും ചേര്‍ന്നൊരുത്തരം

എന്നായിരുന്നു. ഈ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാന്‍ പരിപാടിയുമായി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സിബു ഈ കമന്റിട്ടു:

മക്കളല്ലേ?

ശരിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്, “സത്സമ്പത്തുകളെന്തു താന്‍?” എന്നതു മാറ്റി “അവശ്യം വേണ്ടതെന്തു താന്‍?” എന്നു മാറ്റി. അപ്പോഴും അരവിന്ദന്‍, ജേക്കബ്, പുള്ളി എന്നിവരുടെയും അഭിപ്രായം “മക്കള്‍” എന്നു തന്നെയായിരുന്നു.

വേറിട്ട ഒരു ഉത്തരം പുള്ളി ആണു നല്‍കിയതു്-താതന്‍. ഈ വാക്കിനു് അച്ഛന്‍ എന്നും മകന്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ടു്. വാത്സല്യപാത്രമെന്താകും എന്നതിനു മകന്‍ എന്നും, അവശ്യം വേണ്ടതെന്തു താന്‍ എന്നതിനു് അച്ഛന്‍ എന്നും. പുള്ളിയുടെ വരികള്‍:

താതന്‍ (താതഃ)
tata [ tâta ] m. father: voc. dear (addressing elders, superiors, children, or pupils).
എന്നു സംസ്കൃത നിഘണ്ടു.
വാത്സല്യം കുട്ടിയോടും ഏറ്റവും വേണ്ടത് പിതാവും. (ക്ലോണിംഗിനു മുന്‍പു വരെ)

രസകരമായ ഉത്തരം!

അതുകൊണ്ടു് അതിനെ വീണ്ടും മാറ്റി-“മനസ്സില്‍ വേണ്ടതെന്തു താന്‍?” എന്നു്. അതിനു ശേഷം ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല.

ഈ ചോദ്യം പണ്ടു ചോദിച്ച ആളിന്റെ ഉത്തരം “നന്മകള്‍” എന്നായിരുന്നു.

  • വാത്സല്യപാത്രമെന്താകും? നല്‍ + മകള്‍ (നല്ല മകള്‍)
  • സത്സമ്പത്തുക്കളെന്തു താന്‍/ അവശ്യം വേണ്ടതെന്തു താന്‍/ മനസ്സില്‍ വേണ്ടതെന്തു താന്‍? നന്മ-കള്‍.

എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം ശരി. നന്ദി.