2. മൂന്നു പെട്ടികളും ലേബലും (A)

ചോദ്യം:

ചോദ്യം ഇവിടെ.

ഉത്തരം:

“സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” എന്ന ലേബലുള്ള പെട്ടി തുറക്കുക. അതില്‍ ഒന്നുകില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രം, അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളി മാത്രം ആയിരിക്കുമല്ലോ.

  • സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രമെങ്കില്‍ “സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” എന്ന ലേബല്‍ “വെള്ളി മാത്രം” എന്ന പെട്ടിയിലും, “വെള്ളി മാത്രം” എന്ന ലേബല്‍ “സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രം” എന്ന പെട്ടിയിലും ഒട്ടിക്കുക. “സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രം” എന്ന ലേബല്‍ ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന പെട്ടിയില്‍ ഒട്ടിക്കുക.
  • വെള്ളി മാത്രമെങ്കില്‍ “സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” എന്ന ലേബല്‍ “ സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രം” എന്ന പെട്ടിയിലും, “സ്വര്‍ണ്ണം മാത്രം” എന്ന ലേബല്‍ “വെള്ളി മാത്രം” എന്ന പെട്ടിയിലും ഒട്ടിക്കുക. “വെള്ളി മാത്രം” എന്ന ലേബല്‍ ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന പെട്ടിയില്‍ ഒട്ടിക്കുക.

മൂന്നെണ്ണത്തില്‍ എല്ലാം തെറ്റാണെങ്കില്‍ അതിനു് ഒരു ചാക്രികപരിക്രമണം (cyclic rotation) ആവശ്യമാണു്. റൂബിക് ക്യൂബിന്റെ മൂലയിലുള്ള കട്ട പോലെ. അതു പ്രദക്ഷിണദിശയിലോ (clockwise direction) പ്രവാമദിശയിലോ (counter-clockwise direction) എന്നതു കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനു് ഏതെങ്കിലും ഒന്നു തുറന്നാല്‍ മതി. ഉദാഹരണത്തിനു്, ലേബലുകള്‍ “സ്വര്‍ണ്ണം”, “വെള്ളി”, “ചെമ്പു്” എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഏതു തുറന്നാലും മതിയായിരുന്നു.

ഇവിടെ അതു “സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” എന്ന ലേബലുള്ളതു തുറന്നാലേ പറ്റൂ. കാരണം, ഉദാഹരണത്തിനു “സ്വര്‍ണ്ണം” എന്നെഴുതിയ പെട്ടിയാണു് ആദ്യം തുറക്കുന്നതെങ്കില്‍, അതില്‍ വെള്ളി മാത്രം കണ്ടാല്‍, അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ലേബല്‍ “വെള്ളി മാത്രം” ആണോ “സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” ആണോ എന്നറിയാന്‍ കഴിയില്ല.

നേരേ മറിച്ചു്, “സ്വര്‍ണ്ണമോ വെള്ളിയോ” എന്നതിനു പകരം “സ്വര്‍ണ്ണവും വെള്ളിയും” എന്ന ലേബലാണെങ്കില്‍, അതായതു രണ്ടും ഉണ്ടെന്നു് ഉറപ്പാണെങ്കില്‍ ഏതു പെട്ടി തുറന്നാലും മതി.

ഗുരുകുലത്തില്‍ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞു:

മൂന്നു പെട്ടിയിലും തെറ്റായലേബലായ സ്ഥിതിക്കു ഒന്നുതുറന്നു നോക്കി അതിലുള്ളസാധനത്തിന്റെ ലേബല്‍ മറ്റു രണ്ടില്‍ ഒന്നില്‍ നിന്നെടുത്ത്‌ അതിലൊട്ടിക്കുക. പിന്നെ അതിലുള്ള ലേബല്‍ മൂന്നാം പെട്ടിയിലും മൂന്നാം പെട്ടിയിലെ ലേബല്‍ രണ്ടാം പെട്ടിയിലും ഒട്ടിക്കുക.

ചോദ്യത്തില്‍ “സ്വര്‍ണ്ണവും വെള്ളിയും” എന്നായതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയതു്.